Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 1934/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) năm 2019.
 
    Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá kết quả Chỉ số PAPI có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung có liên quan đến Chỉ số PAPI tại các địa phương đã được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tiến hành khảo sát ý kiến của người dân về Chỉ số PAPI năm 2019. 
 
Hội nghị đánh giá chỉ số PAPI năm 2018 tỉnh Bình Định
Hội nghị đánh giá chỉ số PAPI năm 2018 tỉnh Bình Định
    Kết thúc hoạt động kiểm tra, đoàn báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân gây ra tồn tại, hạn chế; xác định rõ phạm vi trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị gắn với công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh; trên cơ sở đó tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh. 
 
    Đồng thời, tham mưu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp đảm bảo thiết thực, hiệu lực, hiệu quả để khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế xác định thông qua hoạt động kiểm tra nhằm làm chuyển biến, nâng cao kết quả đánh giá Chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian tiếp theo, trước mắt là trong năm 2020.
Hồng Hà
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202005/binh-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra-danh-gia-ket-qua-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh-nam-2019-308073/