Hình ảnh: Bộ Tài chính quyết liệt triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách 2024 số 1

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tiếp tục giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tài chính – ngân sách, chính sách, pháp luật về thu ngân sách nhà nước (NSNN), tăng cường quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tăng cường tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng NSNN, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại chi NSNN gắn với các mục tiêu về tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển bền vững; tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia nhằm chủ động đáp ứng yêu cầu xuất cấp trong các tình huống đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN, nợ công, các nghĩa vụ nợ dự phòng.

Cùng với đó, yêu cầu đảm bảo sự vận hành ổn định, an toàn của thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Song song với đó, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước gắn với đổi mới quản trị doanh nghiệp.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số; tiếp tục cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng tính công khai, minh bạch; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi NSNN, tài sản công, đất đai, tài nguyên; tích cực, chủ động hội nhập tài chính quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; thực hiện tốt công tác quản lý nội ngành, phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý.

Các đơn vị của ngành Tài chính căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó, xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và phân công đơn vị chủ trì; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; triển khai quyết liệt, có hiệu quả ngày từ ngày đầu, tháng đầu của năm./.

M.P

Nguồn: dangcongsan.vn