Thông tin về công trình như sau:

- Loại cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III – dự án nhóm C;

- Tính chất công trình: Các công trình phục vụ giáo dục, y tế (các trường PTDT nội trú, trường THPT, trung tâm GDTX);

- Quy mô đầu tư: Sửa chữa các hạng mục nhà cửa với các công việc chính như: Trát lại tường, sơn lại nhà, thay thế hệ thống điện nước, ốp lát lại gạch, chống thấm... và các công việc khác thuộc phạm vi là sửa chữa;

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (không phải dự án đầu tư công).

Với các nội dung như trên ông Hải đề nghị cơ quan chức năng quan tâm, có hướng dẫn cụ thể làm cơ sở cho công ty thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau: 

Khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường quy định: "Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật".

Đối tượng phải có giấy phép quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường, được quy định chi tiết tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Đối tượng phải đăng ký môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường.

Căn cứ các quy định nêu trên, chủ cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đồng thời cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường thì mới thuộc trường hợp phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Ngoài ra, đối tượng phải đăng ký môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường.

Như vậy, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường không áp dụng cho hoạt động cải tạo, sửa chữa công trình.

Theo Chinhphu.vn