Ngày 26/9, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Hè đã ký Kết luân số 279 /TB-VPUB về kết quả làm việc với đoàn công tác JICA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tính Đồng Tháp, Kiên Giang về dự án phát triển bền vững TP Cần Thơ thích ứng vói biến đổi khí hậu.
Hình ảnh: Cần Thơ thống nhất cùng Kiên Giang, Đồng Tháp phát triển các dự án tuyến liên kết vùng số 1
Cần Thơ cùng Kiên Giang và Đồng Tháp phát triển các dự án tuyến liên kết vùng.
Theo đó, UBND TP đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP làm việc lại với đơn vị tư vấn thuyết minh, làm rõ thêm về sự cần thiết đầu tư cúa dự án, tính khả thi và tính liên kết vùng của dự án để làm cơ sở trình Bộ, ngành Trung ương xem xét hồ trợ.
 
Phổi hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát mức trần nợ công của TP (khả năng vay vốn, trả nợ, vốn đối ứng của TP).
 
Phối họp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu triển khai đồng bộ các hợp phần (nghiên cứu phân kỳ đầu tư phù hợp theo ý kiến góp ý của Đoàn công tác JICA) đảm bảo nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét thống nhất giữa 3 địa phương để lập đề xuất dự án mang tính kết nối liên vùng. Chấp thuận cho UBND tỉnh Đồng Tháp bổ sung tuyến kết nối với hợp phần xây dựng cầu Ô Môn bắc qua sông Hậu của UBND TP Cần Thơ tham gia chương trình DPO của tỉnh Đồng Tháp…
 
Đồng thời, làm việc lại với đơn vị tư vấn thuyết minh, làm rõ thêm về sự cần thiết đầu tư cúa dự án, tính khả thi và tính liên kết vùng của dự án để làm cơ sở trình Bộ, ngành Trung ương xem xét hồ trợ.
Khánh Ngọc
Nguồn tin: https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/xa-hoi/can-tho-thong-nhat-cung-kien-giang-dong-thap-phat-trien-cac-du-an-tuyen-lien-ket-vung/20220927095825332