Cắt giảm quy định không cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh

Trên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (Hội đồng) đặt ra trong năm 2021.

Tháo gỡ rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính là tích cực, chủ động nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025; tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện về điểm và xếp hạng cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam trong Báo cáo Môi trường kinh doanh do Ngân hàng Thế giới thực hiện đánh giá và công bố thường niên; duy trì hoạt động đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch Hội đồng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ những rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thương mại.

Cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực

Theo Kế hoạch, trong năm 2021, Hội đồng sẽ nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; xây dựng công cụ hỗ trợ tham vấn doanh nghiệp về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, đánh giá việc thực hiện cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp phép đầu tư…

Vũ Phương Nhi

Theo http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Cat-giam-thuc-chat-cac-quy-dinh-khong-can-thiet/424367.vgp