Chiều 27/5 tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; các đồng chí Trợ lý Chủ tịch nước.

Về phía Tạp chí Cộng sản có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản; đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản; đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Báo cáo với Chủ tịch nước về công tác của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, đồng chí Tổng Biên tập Đoàn Minh Huấn cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Tạp chí Cộng sản có sự kế thừa, đổi mới và phát triển toàn diện trên các mặt công tác, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, với vị trí là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, như tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục lý luận chính trị; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nghiên cứu khoa học; công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại lý luận.

Tạp chí Cộng sản sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hợp lý hóa tổ chức tòa soạn, cơ cấu lại, đổi mới, cải tiến các sản phẩm báo chí theo hướng đồng bộ, thống nhất, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chính, khắc phục được tình trạng phân tán nguồn lực, để ngày càng gia tăng hàm lượng, chất lượng lý luận chính trị của các sản phẩm báo chí.

Đặc biệt, thời gian tới, ngoài các ấn phẩm truyền thống, Tạp chí Cộng sản sẽ xuất bản ấn phẩm mới là Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề, chuyên luận chuyên sâu các vấn đề lý luận chính trị bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các vấn đề lý luận mới, khó, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, như mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; về nông nghiệp, nông thôn, nông dân…

Tận dụng lợi thế của kỷ nguyên truyền thông số phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của Tạp chí Cộng sản và nhu cầu, tâm lý, thói quen của độc giả hiện đại, Tạp chí xuất bản phiên bản mới của Tạp chí Cộng sản điện tử có giao diện hiện đại, tiện ích, đa phương tiện, giữ vững phẩm chất, cốt cách của tạp chí lý luận hàng đầu của Đảng, với lượng độc giả ngày càng tăng, gấp 4-5 lần so với trước đây, lên hơn 400.000 người đọc/ ngày.

Tạp chí Cộng sản đổi mới và đẩy mạnh nhiệm vụ thông tin đối ngoại lý luận - thông tin chính thống những vấn đề lý luận chính trị, đường lối đổi mới đúng đắn, hệ tư tưởng tiến bộ, cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - đến với đông đảo bạn bè quốc tế, bằng trang tiếng Anh, Trung Quốc, Lào, Tây Ban Nha.

Tạp chí Cộng sản cũng tổ chức một số sự kiện chính trị có uy tín, ở tầm quốc gia, để lại tiếng vang và những dấu ấn sâu đậm…

Tất cả những mặt công tác trên giúp Tạp chí Cộng sản đi đúng hướng, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh của mình, ngày càng phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Tổng Biên tập Đoàn Minh Huấn cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Chủ tịch nước đối với công tác của Tạp chí Cộng sản. Đặc biệt, với trách nhiệm chính trị cao và với tình cảm sâu sắc dành cho Tạp chí, đồng chí Chủ tịch nước có nhiều bài viết chất lượng trên Tạp chí Cộng sản, có sức lan tỏa lớn, định hướng sâu sắc những vấn đề lý luận - thực tiễn quan trọng.

Sau buổi làm việc quan trọng hôm nay, Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch và chương trình công tác những chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả công tác mà Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đạt được.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, công tác lý luận của Đảng có vai trò rất quan trọng. Phong trào cách mạng phải có lý luận cách mạng dẫn đường, định hướng.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ, cần nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất quan tâm và yêu cầu: “Lý luận phải vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn,” “phải có tầm nhìn vượt trước.”

Sau 35 năm đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; lý luận về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và dân chủ xã hội chủ nghĩa… ngày càng sáng rõ.

Những vấn đề lý luận đó cần được tuyên truyền, truyền bá rộng rãi trong toàn Đảng để kịp thời định hướng, cụ thể hóa, chuyển hóa thành hành động cách mạng, các phong trào cách mạng trong thực tiễn; là ngọn cờ lý luận chính trị của Đảng, Tạp chí Cộng sản phải nòng cốt gánh vác và thực hiện nhiệm vụ quan trọng trên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, những bước đi, cách làm của Tạp chí Cộng sản thời gian qua là đúng đắn, phù hợp, giúp Tạp chí có những bước phát triển rõ rệt.

Tạp chí Cộng sản có ngày càng nhiều những bài viết chất lượng, chuyên sâu, thu hút được và thâu thái được trí tuệ của đông đảo các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các nhà lý luận, nhà khoa học, hoạt động thực tiễn hàng đầu.

Tạp chí Cộng sản cũng đi đầu trong đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở những vấn đề mang tầm lý luận.

Tạp chí Cộng sản mạnh dạn ứng dụng công nghệ để đổi mới và nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí. Quan hệ công tác của Tạp chí với các cơ quan, đơn vị, địa phương mở rộng, hiệu quả… Nhờ đó, vị thế, uy tín của Tạp chí Cộng sản ngày càng nâng cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, thời gian tới, Tạp chí Cộng sản tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế để không ngừng phát triển, xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng chính trị của Đảng.

Theo đó, Tạp chí tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các sản phẩm báo chí, cùng với gia tăng hàm lượng lý luận, cần chuyển tải nhiều hơn những vấn đề thực tiễn để sinh động hóa và tăng cường tính hấp dẫn của các bài viết; mạnh dạn đi vào bàn thảo, luận giải những vấn đề lý luận mới, khó, đang bức thiết đặt ra; đi đầu trong đấu tranh, bẻ gãy từ gốc những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch bằng lý luận; Tạp chí cần là một đầu mối uy tín thu hút, tập hợp giới tinh hoa tạo diễn đàn về các vấn đề lý luận chính trị quan trọng, hiến kế cho Đảng, Chính phủ những quyết sách phát triển lớn…

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiêm túc thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.”

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương gương mẫu và có trách nhiệm viết bài cho Tạp chí, thường xuyên góp ý kiến xây dựng Tạp chí. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ những đề xuất, kiến nghị của Tạp chí Cộng sản, đồng thời đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp công tác chặt chẽ với Tạp chí Cộng sản trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 91 năm, là tờ tạp chí vinh dự có Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và chủ nhiệm đầu tiên, Tạp chí Cộng sản sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới và vững chắc thời gian tới, luôn xứng đáng là ngọn cờ lý luận chính trị của Đảng ta./.

Theo Vietnam+

Theo http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-lam-viec-voi-bbt-tap-chi-cong-san-133627