Bà Nhung cũng muốn biết, trường hợp nêu trên có được tham gia thi tuyển công chức, viên chức tại cơ quan khác (trừ cơ quan đã xin nghỉ việc) hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Người không còn là viên chức thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về xử lý kỷ luật viên chức.

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo. 

Theo đó, nếu người dự tuyển đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì được đăng ký dự tuyển viên chức.

Theo Chinhphu.vn