Chiều 27- 8, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương trình bày báo cáo chính trị nêu rõ: Năm 2015, Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND. Thực hiện tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an, tháng 8-2018, Đảng bộ cơ sở Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quy định số 192 của Bộ Chính trị ngày 18/5/2019 về tổ chức đảng trong CAND cũng đã bổ sung thêm nhiệm vụ và địa bàn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Công an Trung ương và UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng bộ Cơ quan đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo nền tảng vững chắc trong nhiệm kỳ mới. Trong đó đã bám sát, tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đạt kết quả quan trọng; tham mưu mang tính chiến lược trong toàn lực lượng Đề án kiện toàn UBKT, Cơ quan UBKT các cấp trong CAND; Chỉ thị về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND; Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh, thành ủy... Đã chỉ đạo thực hiện, hoàn thành vượt mức 138% chỉ tiêu nhiệm vụ chương trình công tác; riêng năm 2019 và 2020 đã chủ động, kịp thời đề xuất lập 7 kế hoạch kiểm tra; phát hành cuốn sách chuyên khảo về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong CAND. 

Trong nhiệm kỳ qua, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đều được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 5 đảng viên được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba và nhiều đảng viên khác được các cấp khen thưởng... Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Thứ trưởng bày tỏ đồng tình với chủ đề Đại hội là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng Kiểm tra Đảng trong CAND bản lĩnh, liêm khiết, tận tụy; phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" và 8 chỉ tiêu, 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị.

Để công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhận thức rõ và chủ động thực hiện tốt 4 vấn đề cốt lõi trong công tác lãnh đạo của Đảng. Trong đó công tác kiểm tra, giám sát là một bộ phận của công tác xây dựng Đảng, một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng nhằm bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát cần hướng vào kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; kiểm tra, giám sát về cán bộ và công tác cán bộ, góp phần giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phương pháp, quy trình, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng các cấp trong CAND tương xứng, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, kiến thức tổng hợp, đa lĩnh vực, phương pháp tiếp xúc đối tượng kiểm tra, giám sát, từ đó phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

Trọng Thành

Theo http://ubkttw.vn/tin-tuc-thoi-su/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/-ai-hoi-ang-bo-co-quan-ubkt-ang-uy-cong-an-trung-uong?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fubkttw.vn%2Ftin-tuc-thoi-su%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_bHGXXiPdpxRC%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2