Bà Thúy đủ điều kiện bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28. Bà Thúy hỏi, khi chuyển sang ngạch giáo viên tiểu học hạng II mã số V.07.03.28 thì bà được hưởng lương bậc mấy và thời gian nâng lương lần sau của bà tính như thế nào?
 
Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:
 
Việc chuyển xếp lương đối với trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ tại Điểm b Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức, cụ thể như sau:
 
"Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ, thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới".
 
Hiện tại, bà Nguyễn Thị Thúy đang được hưởng 7% phụ cấp thâm niên vượt khung ở bảng lương của viên chức loại A1 (áp dụng cho giáo viên tiểu học hạng II – mã số V.07.03.07), tổng hệ số lương đang được hưởng là 4,98 + 4,98 x 7% = 5,33. Nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) và được chuyển xếp sang hệ số lương của viên chức loại A2.2. Theo đó, bà được hưởng hệ số lương cao hơn gần nhất là 5,36 bậc 5 và thời gian xét nâng bậc lương lần sau tính từ lúc được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28).
 
Nguồn: Chinhphu.vn