Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân tại các điểm cầu.

Tại điểm cầu Bộ Tài chính, tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; đại diện lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương; các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ.

Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương trình bày nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn.

Tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân...

Báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, đồng chí Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Chính phủ đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp; khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65-70% GDP cả nước, khoảng 32-38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98-99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Đồng thời, đặt mục tiêu khoảng 20-25% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 30-35% số doanh nghiệp có giám đốc hoặc người đứng đầu doanh nghiệp là nữ.

Các địa biểu tại điểm cầu Trung ương.
Các địa biểu tại điểm cầu Trung ương.

Đến năm 2030, phấn đấu số lượng doanh nghiệp được xếp vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới tăng 10% mỗi năm; có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế giới, 05 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

Đến năm 2045, phấn đấu một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thế mạnh của Đất nước. Đồng thời, hình thành và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong khu vực và quốc tế.

Để đạt được các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp tập trung triển khai 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được cụ thể hóa trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Phạm Tấn Công – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI trình bày Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết.

Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục thường xuyên tổ chức nghiên cứu học tập, tìm hiểu sâu sắc những nội dung cốt lõi và thật sự đổi mới tư duy, thống nhất trong nhận thức xây dựng và phát huy vai trò của doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW một cách sâu rộng, thực chất, chuyển biến thành kết quả phát triển của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập, phát triển của đất nước.

Các cấp, các ngành, địa phương cần chú trọng hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Cùng với đó, mỗi doanh nhân phải luôn đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần thượng tôn pháp luật, vì cộng đồng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới.

Để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; chú trọng theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra cũng như tăng cường công tác truyền thông chính sách. Đồng thời, phát hiện, lan tỏa những tấm gương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho xã hội, đất nước...

Theo https://tapchitaichinh.vn/dang-uy-bo-tai-chinh-quan-triet-trien-khai-nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-huy-vai-tro-doi-ngu-doanh-nhan.html