Ông Hồ Đình Hoàng đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Năm 2023, ông được Giám đốc Trung tâm công nhận "Lao động tiên tiến năm 2023" và "Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023"; Giám đốc Sở tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023"; Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh". 

Tuy nhiên, đơn vị chỉ thanh toán tiền thưởng cho ông theo: "Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023", "Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023", "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh", không thanh toán tiền thưởng theo danh hiệu "Lao động tiên tiến năm 2023".

Theo kế toán giải thích, do các danh hiệu "Lao động tiên tiến năm 2023" và "Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023" có cùng thời gian đạt được nên chỉ được hưởng danh hiệu cao hơn. Ông Hoàng hỏi, đơn vị ông thực hiện chi trả tiền thưởng như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại Khoản 5 Điều 53 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định: "Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, có thời gian đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu thi đua tương ứng".

Tại Khoản 7 Điều 53 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định: "Trong cùng thời điểm, một đối tượng vừa được công nhận danh hiệu thi đua vừa được quyết định hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức khen thưởng".

Theo các quy định nêu trên, trường hợp của ông Hồ Đình Hoàng được nhận tiền thưởng của các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng sau: 

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (thành tích năm 2023);

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (thành tích năm 2021, 2022, 2023);

- Giấy khen (thành tích năm 2023).

Theo Chinhphu.vn