Ảnh minh họa

Dự thảo đề xuất quy định cung cấp dữ liệu về người chấp hành án thuộc cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm. Theo đó, thông tin dữ liệu về người chấp hành án bao gồm: Họ và tên; số chứng minh nhân dân/căn cước công dân; ngày, tháng, năm, sinh; giới tính; nơi thường trú; nơi ở hiện tại; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; trình độ học vấn; nghề nghiệp; tình trạng sức khỏe; quan hệ gia đình; hành vi phạm tội; tiền án, tiền sự; thời gian chấp hành án, thời gian thử thách; nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự; dấu vân tay.

Một số thông tin khác về nhân thân gồm: Thời gian thử thách; quyết định thi hành án phạt tù; quyết định đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án; danh bản của người chấp hành án phạt tù; phiếu khám sức khỏe; tài liệu khác có liên quan.

Dự thảo cũng đề xuất thông tin dữ liệu về pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp bao gồm: Tên gọi; địa chỉ; mã số doanh nghiệp; mã số thuế; hình phạt chính; nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự; biện pháp tư pháp.

Các giấy tờ, tài liệu của pháp nhân thương mại bao gồm: Bản án, quyết định của tòa án; giấy triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại; văn bản của cơ quan thi hành án hình sự yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án; thông báo của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại cho cơ quan thi hành án hình sự về thực hiện yêu cầu trong thi hành án và chấp hành án của pháp nhân thương mại; báo cáo của pháp nhân thương mại chấp hành án; tài liệu thể hiện việc công bố thông tin về thi hành án theo quy định tại các Khoản 2, 3 Điều 160 của Luật Thi hành án hình sự 2019; biên bản về thi hành án; tài liệu về việc chấp hành xong hình phạt, chấp hành xong biện pháp tư pháp; tài liệu khác có liên quan.

3 hình thức cung cấp dữ liệu

Về hình thức cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp, dự thảo đề xuất 3 hình thức gồm: 1- Cung cấp dữ liệu qua các thiết bị lưu trữ do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp; 2- Cung cấp dữ liệu qua đường truyền nội bộ, email nội bộ đã được mã hóa đường truyền, mã hóa dữ liệu; 3 - Cung cấp dữ liệu bằng kết nối trực tiếp với hệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm.

Dự thảo cũng quy định rõ thẩm quyền cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp. Theo đó, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm.

Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, trại giam, trại tạm giam cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức

Theo http://baochinhphu.vn/Phap-luat/De-xuat-quy-dinh-cung-cap-du-lieu-ve-nguoi-chap-hanh-an/440604.vgp