Hình ảnh: Đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu có 300 doanh nghiệp công nghệ số số 1

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn. 

Mục tiêu kế hoạch đặt ra đến năm 2025, tỉnh có 300 doanh nghiệp công nghệ số và đến năm 2030, có ít nhất 400 doanh nghiệp. Trong đó, khoảng 50 - 80 doanh nghiệp có đủ năng lực phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và cung cấp giải pháp nền tảng số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng đạt trên 50 - 70%.

Để đạt được mục tiêu, tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số; phát triển hạ tầng số; phát triển sản phẩm công nghệ số make in Vietnam; phát triển nhân lực công nghệ số; phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp số tại địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm hoàn thành mục tiêu theo lộ trình đề ra, cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý tiếp cận, sử dụng các sản phẩm công nghệ số do Việt Nam sản xuất./.

Tin, ảnh: Hàn Giang

Nguồn: dangcongsan.vn