Trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo các Quy định số 101-QÐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 55-QÐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 08-QÐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Tỉnh ủy đều xác định và yêu cầu cụ thể đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Yêu cầu phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Ðiều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn; có lập trường, tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm. Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu. Nói, viết và làm theo đúng quan điểm của Ðảng, nói đi đôi với làm. Ðặc biệt là mỗi Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành cấp ủy các cấp, thành viên Ban Cán sự đảng, đảng đoàn trong đảng bộ tỉnh phải gương mẫu tâm huyết, tận tụy với công việc, tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, lĩnh vực mình được phân công phụ trách...
 
UBND tỉnh Điện Biên họp phiên thường kỳ tháng 6
UBND tỉnh Điện Biên họp phiên thường kỳ tháng 6
    Căn cứ các cam kết thể hiện vai trò nêu gương của người đứng đầu và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hàng năm, Ðảng bộ tỉnh tập trung đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ thông qua kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp kê khai, công khai tài sản rõ ràng, minh bạch; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu; chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ gắn với quy hoạch cán bộ, đảm bảo tiêu chuẩn, đúng quy trình; thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; tự kiểm tra, rà soát công tác cán bộ để chấn chỉnh, xử lý đối với những trường hợp chưa thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng được tăng cường và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra một số lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo. Riêng năm 2019, cấp ủy các cấp trong toàn Ðảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 171 tổ chức đảng và 397 đảng viên; giám sát đối với 62 tổ chức đảng và 107 đảng viên; tiếp nhận, xem xét xử lý 90 đơn, thư (trong đó, 4 đơn tố cáo đối với đảng viên thuộc thẩm quyền giải quyết). Qua kiểm tra, giám sát các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng (khiển trách); thi hành kỷ luật 106 đảng viên (14 cấp ủy viên) trong đó khiển trách 69; cảnh cáo 12, cách chức 1 và khai trừ 24 đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.
 
    Tại Ðảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, thực hiện trách nhiệm nêu gương được cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, nhất là cán bộ chủ chốt nghiêm túc triển khai thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Trao đổi với chúng tôi, Ðại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn lực lượng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm 6 chuẩn mực đạo đức chung, 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong quân đội; 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chức trách, nhiệm vụ được giao. Ðảng ủy đã rà soát, bổ sung, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trong đó quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên đều xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định 101-QÐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 646-QÐ/QUTW, ngày 6/11/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong quân đội báo cáo chi bộ để theo dõi, kiểm tra, giám sát. Các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đều xây dựng kế hoạch, đăng ký học tập và làm theo, thực hiện tốt vai trò nêu gương trước tập thể và quần chúng. Nhờ đó nền nếp chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, lối sống, nhân cách người quân nhân cách mạng được thể hiện rõ nét; nhiều khâu yếu, mặt yếu được khắc phục có hiệu quả. Tập thể cấp ủy, chi, đảng bộ, đơn vị đoàn kết thống nhất; cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội; gương mẫu trong thực hiện mọi quy định, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
                                                                                         Minh Thùy
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202006/dien-bien-chuyen-bien-trong-thuc-hien-trach-nhiem-neu-guong-308136/