Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh 1.464,765 tỷ đồng từ dự toán chi thường xuyên (kinh phí bảo đảm hoạt động được giao năm 2020) sang dự toán chi đầu tư phát triển của Tổng cục thuế để bố trí vốn thực hiện 176 dự án theo Tờ trình số 415/TTr-CP ngày 9/9/2020 của Chính phủ.

Điều chỉnh 546,342 tỷ đồng từ dự toán chi thường xuyên (kinh phí bảo đảm hoạt động được giao năm 2020) sang dự toán chi đầu tư phát triển của Tổng cục Hải quan để bố trí vốn thực hiện 70 dự án theo Tờ trình số 415/TTr-CP ngày 9/9/2020 của Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục rà soát các dự án đảm bảo trình tự, thủ tục, hiệu quả đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/10/2020.

Chí Kiên

Theo http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Dieu-chuyen-du-toan-kinh-phi-dam-bao-hoat-dong-cua-2-Tong-cuc/412507.vgp