Bà Quyên hỏi, theo vị trí việc của bà thì bà có thể chuyển từ chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III (V.05.02.07) sang chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng, an toàn thực phẩm hạng III (V.08.09.25) được không?
 
Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:
 
Trường hợp tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thực phẩm sinh học không phù hợp với yêu cầu trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (chức danh dinh dưỡng hạng III yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học nhóm ngành dinh dưỡng; bác sĩ nhóm ngành y học và tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành dinh dưỡng), vì vậy chưa đủ điều kiện để xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III.
 
Nguồn: Chinhphu.vn