Ông Lê Văn Ngoan (Đắk Nông) hỏi, trong thời gian khuyết chủ tịch UBND xã thì ông A có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định rõ việc kiêm nhiệm chức vụ, chức danh.

Theo đó, cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh mà giảm được 1 người trong số lượng quy định tối đa thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Tuy nhiên, trong trường hợp khuyết Chủ tịch UBND xã do chưa kiện toàn chức danh Chủ tịch thì không tính là giảm số lượng theo quy định.

Vì vậy, trong trường hợp này ông A không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Chinhphu.vn