6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tiến hành 10 cuộc thanh tra hành chính tại 47 đơn vị. Thanh tra các sở, ngành tiến hành 7 cuộc thanh tra theo kế hoạch tại 19 đơn vị. Thanh tra cấp huyện tiến hành 33 cuộc tại 104 đơn vị. Trong đó, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tiến hành 8 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 4 cuộc; phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi số tiền 666,63 triệu đồng, đã thu hồi 473,08 triệu đồng. Lĩnh vực tài chính, ngân sách tiến hành 26 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 16 cuộc, phát hiện 21 đơn vị có vi phạm, kiến nghị thu hồi 1.308,13 triệu đồng, đã thu hồi 1.114,58 triệu đồng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 3.671,85 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 1 tổ chức và 19 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc, 4 đối tượng. Lĩnh vực đất đai tiến hành 16 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 14 cuộc, phát hiện 62 đơn vị có vi phạm, phát hiện sai phạm 222.446,9m2 đất, kiến nghị thu hồi 959,6m2 đất.
 
Thanh tra tỉnh tiến hành 10 cuộc thanh tra hành chính tại 47 đơn vị
Thanh tra tỉnh tiến hành 10 cuộc thanh tra hành chính tại 47 đơn vị
    Các sở, ngành đã tiến hành 75 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 6.093 tổ chức, đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra, phát hiện 995 tổ chức, cá nhân có vi phạm, ban hành 244 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.540,89 triệu đồng.
 
    Công tác đôn đốc, xử lý về thanh tra được quan tâm. UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra, định kỳ báo cáo thực hiện. Theo đó, đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 32 kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra, đã thu hồi 2.199,49/2.393,04 triệu đồng, đạt 90,18%. Trong kỳ, các cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 2 vụ việc với 4 đối tượng (không khởi tố 1 vụ).
 
    6 tháng đầu năm, tỉnh đã tiếp công dân thường xuyên 2.929 lượt, với 3.412 người, giảm 13,27% (448 lượt) so với cùng kỳ năm 2019. Thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các cấp tiếp công dân định kỳ 679 lượt, với 725 người.
 
    Các cơ quan hành chính tiếp nhận 1.351 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 32,45% (331 đơn) so với 6 tháng đầu năm 2019. Các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 338/373 vụ việc thuộc thẩm quyền.
 
    Về tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai của UBND tỉnh, trong kỳ, UBND tỉnh ban hành 27 quyết định, đã tổ chức thực hiện hết. Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND-TL ngày 6/5/2019 thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn; Kế hoạch số 111/KH-TCT ngày 6/5/2019 của tổ công tác; Quyết định số 35/QĐ-TTr ngày 13/5/2019 thành lập bộ phận giúp việc cho tổ công tác.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tổ chức 03 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 03 đơn vị cấp huyện; tổ chức 04 lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, có 190 cán bộ, công chức tham gia tập huấn; đã ban hành 28 văn bản quản lý, chỉ đạo liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
                                                                                       P.V
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202007/dong-thap-ket-qua-cong-tac-thanh-tra-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-6-thang-dau-nam-2020-308230/