Trong thời gian qua, tỉnh Hà Giang đã phát hiện và xử lý nhiều sai phạm rong quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách… và đã thu hồi tài sản, đất đai sai phạm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định; xử lý nhiều tập thể, cá nhân vi phạm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. 
 
    Tuy nhiên, việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại một số nơi còn chưa nghiêm túc, chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; chưa có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan và các địa phương liên quan; chưa quan tâm chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm để xử lý hoặc xử lý chưa tương xứng với tính chất, mức độ sai phạm của hành vi, thiếu tính răn đe, phòng ngừa; việc thu hồi tiền, tài sản vi phạm còn khó khăn, kéo dài; công tác kiểm tra của cơ quan chức năng và cơ quan có thẩm quyền sau kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn hạn chế.
 
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang chủ trì buổi tiếp dân định kỳ (tháng 4/2020)
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang chủ trì buổi tiếp dân định kỳ (tháng 4/2020)
    Để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo; đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng khiếu nại tâp thể, đông người, vượt cấp, kéo dài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 19/5/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
 
    Nội dung của Chỉ thị tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau: Các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.
 
    Kiên quyết không để xảy ra tình trạng kết luận, quyết định đã có hiệu lực pháp luật mà không được thi hành hoặc thi hành chậm, dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo.
 
    Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, giữa Cơ quan Ủy ban Kiểm tra của Thanh  tra tỉnh với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khi nhận được kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền phải báo cáo với cấp ủy cùng cấp biết để chỉ đạo.
 
    Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đối với các kết luận, quyết định; định kỳ tham gia góp ý với cấp ủy, chính quyền về trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo theo quy định.
 
    Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp, nhất là các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu oan sai, dư luận xã hội quan tâm. Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý, giải quyết kịp thời các vụ án hành chính theo quy  định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khởi kiện tại Tòa án; đồng thời làm tốt công tác hòa giải, đối thoại các vụ việc, vụ án dân sự, hành chính.
 
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo; biểu dương các gương thực hiện tốt; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra của Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cù Tất Dũng
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202005/ha-giang-tang-cuong-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-kiem-toan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-308080/