6 tháng đầu năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam đã triển khai 99 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành đối với 673 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 365 tổ chức, cá nhân có sai phạm; tổng sai phạm là 29 tỷ 76,4 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 456,6 triệu đồng; giảm trừ giá trị quyết toán 263,4 triệu đồng; kiến nghị khác 25 tỷ 335,7 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 181 trường hợp thu nộp ngân sách Nhà nước 3 tỷ 20,7 triệu đồng …
 
Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2018, 2019 được nhận bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ
Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2018, 2019 được nhận bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ
    Thanh tra tỉnh thực hiện 10 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện 45 đơn vị có sai phạm về kinh tế 26.055,7 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 456,6 triệu đồng; giảm trừ quyết toán 263,4 triệu đồng; kiến nghị khác 25 tỷ 335,7 triệu đồng; tiếp tục thực hiện và hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng qũy bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh giai đoạn 2014 -9/2019 trên địa bàn.
 
    Trụ sở tiếp công dân các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.767 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 25,1% so với cùng kỳ năm 2019. Qua đó tiếp nhận 918 đơn thư, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, có 242 đơn khiếu nại, tố cáo với 41 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2019; đã giải quyết 34/41 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,9%.
 
    Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã bảo vệ và trả quyền lợi cho 4 người; ngoài ra, các sở, ngành, các huyện, thành phố đã giải quyết 232 vụ việc kiến nghị, phản ánh của công dân, đã xử phạt 109 triệu đồng; có 44 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc gửi đến các cơ quan Trung ương, địa phương; trả lời các cơ quan báo chí và công dân.
 
    Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh giải quyết 2/2 vụ việc khiếu nại, tố cáo và ban hành 34 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc gửi đến các cơ quan Trung ương, địa phương. Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tổ chức thực hiện và hoàn thành 08 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng tại 14 đơn vị và 07 tổ chức.
 
    Các cơ quan đơn vị trong tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 47 cán bộ, công chức, viên chức.
P.V
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202007/ha-nam-trien-khai-99-cuoc-thanh-tra-kiem-tra-doi-voi-673-to-chuc-ca-nhan-308267/