Ông Nguyễn Trọng Hùng (Hà Nội) hỏi, hồ sơ mời thầu có thể được yêu cầu cung cấp giấy phép bán hàng hay giấy cam kết hỗ trợ của nhà sản xuất hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 12 Điều 24 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ, hồ sơ mời thầu không được đưa ra yêu cầu về cung cấp giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (sau đây gọi là giấy phép bán hàng). 

Trường hợp hàng hóa của gói thầu là hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ liên quan khác, hồ sơ mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng nhưng việc yêu cầu về giấy phép bán hàng phải được người có thẩm quyền chấp thuận.

Ngoài ra, giấy phép bán hàng được quy định tại mục E-CDNT 16.2 Chương II Bảng dữ liệu mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024.

Theo đó, việc yêu cầu giấy phép bán hàng đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ liên quan khác được thực hiện theo quy định nêu trên.

Theo Chinhphu.vn