Sáng 28/7 đã diễn ra “Hội nghị sơ kết công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản”. Báo cáo của Tổng cục Thủy sản tại hội nghị cho biết: 6 tháng đầu năm 2022, công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản đã đạt được những kết quả nhất định.
 
Đó là tham mưu trình ban hành các quyết định, chương trình, đề án, kế hoạch quan trọng làm cơ sở triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản từ trung ương tới địa phương trong giai đoạn 2022-2025.
Hình ảnh: Hệ thống tổ chức bảo tồn biển chưa đồng bộ, vướng quy định về tinh giảm biên chế số 1
“Hội nghị sơ kết công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản”.
Nhận thức và hành động trong bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã chuyển biến tích cực thông qua các hoạt động tuyên truyền, các sự kiện tạo sức tuyên truyền, lan tỏa trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản từ trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, công tác này còn tồn tại nhiều hạn chế. Tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại các địa phương vẫn còn diễn ra, chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời.
 
Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý về bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản chưa được triển khai thường xuyên.
 
Hệ thống tổ chức bảo tồn biển chưa đồng bộ. Một số địa phương đã quy hoạch bảo tổn biển nhưng chưa thành lập được ban quản lý khu bảo tồn biển do vướng quy định về tinh giảm biên chế.
 
Cùng với đó, nguồn nhân lực cho công tác bảo tồn biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn hạn chế so với nhu cầu thực tế, số lượng biên chế được phân bổ ít.
 
Một số khu bảo tồn biển có nguy cơ xác nhập vào các đơn vị khác do số lượng biên chế chỉ có từ 5-7 người (như khu bảo tồn biển tại Bạch Long Vĩ, Lý Sơn), phòng khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở tỉnh Phú Yên chỉ có 1 cán bộ.
 
Ngoài ra, quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ở trung ương chưa được thành lập. Nhiều địa phương còn lúng túng trong công tác xây dựng và triển khai quỹ.
 
Để nâng cao công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới, báo cáo của Tổng cục Thủy sản đưa ra các giải pháp về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.
 
Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ đối với nội dung chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng cho các khu bảo tồn biển và hỗ trợ thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tại nghị định về một số chính sách phát triển thuỷ sản theo tiến độ.
 
Đẩy mạnh việc điều tra, đánh giá nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản. Trong đó, xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030 tại trung ương và địa phương.
 
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quản lý bảo tồn biển, nhiệm vụ tái tạo nguồn lợi thủy sản tại một số sông, vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 và quản lý các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.
 
Tổng cục Thủy sản sẽ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia quản lý và bảo tồn thú biển để quản lý về giảm thiểu các loài động vật biển có vú bị chết ngẫu nhiên và bị thương nghiêm trọng trong các hoạt động nghề cá.
Hoài Anh
Nguồn tin: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/chinh-sach/he-thong-to-chuc-bao-ton-bien-chua-dong-bo-vuong-quy-dinh-ve-tinh-giam-bien-che/20220728120732871