Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định mỗi người tham gia chỉ được cấp 1 mã số BHXH duy nhất trong suốt quá trình tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Căn cứ quy định tại Tiết e Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT: Trường hợp một người có từ 2 số BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau theo hướng dẫn tại Công văn số 25/LĐTBXH-BHXH ngày 1/1/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hoàn trả tiền đóng BHXH, BHTN thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi. Cơ quan BHXH quản lý nơi người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện hoàn trả và cấp lại sổ BHXH cho người lao động theo quy định.

Trường hợp của bà theo nội dung hỏi có 2 sổ BHXH với 2 mã số khác nhau, bị trùng quá trình tham gia, trong đó 1 sổ BHXH đã bị mất. Như vậy, bà cần phải làm thủ tục đề nghị cơ quan BHXH cấp lại sổ BHXH đã mất đồng thời gộp 2 sổ BHXH và hoàn trả tiền đóng trùng BHXH, hiểm thất nghiệp cho bà. 

Thành phần hồ sơ bao gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và sổ BHXH (nếu có).

Theo Chinhphu.vn