Hình ảnh: Infographics: Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới số 1
Hình ảnh: Infographics: Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới số 2

Thiết kế: Dương Tuấn
Nguồn: baochinhphu.vn