Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị bảo đảm trong quá trình triển khai tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), tổ chức, người dân. Ảnh minh họa
UBTVQH ban hành Nghị quyết số 406 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, ngày 27/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết này.

Để kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của UBTVQH, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cũng như đề nghi phối hợp của với các địa phương.

Ngày 28/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các Bộ: Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị phối hợp triển khai triển khai Nghị quyết của Quốc hội.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp để người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại Khoản 3 Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết, trong đó tập trung các giải pháp ổn định cung cầu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT nhằm giữ bình ổn mặt bằng giá cả thị trường…

Tổng cục Thuế cũng có văn bản gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Nghị quyết 406 của UBTVQH và Nghị định 92 của Chính phủ.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện cần tạo thuận lợi cho DN, tổ chức, người dân, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát về giá bán hàng hóa, dịch vụ của các DN, tổ chức trên địa bàn để đạt mục tiêu người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế GTGT theo quy định tại khoản 3 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết. Trường hợp phát hiện các hiện tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước để tăng giá bán của các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT, cần kịp thời tham mưu biện pháp xử lý với UBND tỉnh, thành phố.

Tổng cục Thuế cũng hướng dẫn cụ thể về nội dung lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT.

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT.

Cụ thể, đối với DN, tổ chức quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%"; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, DN, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, DN, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.   

Đối với DN, tổ chức quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Tổng cục để xử lý kịp thời.

Huy Thắng

Theo http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Khan-truong-huong-dan-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quyet-ho-tro-nguoi-dan-DN/451315.vgp