Ngày 04/4/2019, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Kế hoạch số 220-KH/TU về rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 220-KH/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn được phân công phụ trách.
 
    UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh là Cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, giải quyết; thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác rà soát, đồng thời ban hành Văn bản số 238/TT-NV1 ngày 17/5/2019 yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện rà soát, báo cáo các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn, lĩnh vực đơn vị phụ trách theo hướng dẫn của UBND tỉnh. Tổ công tác của tỉnh thường xuyên chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ rà soát tới các ngành, các địa phương; tổng hợp tình hình rà soát, giải quyết, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến xử lý, giải quyết kịp thời đối với các địa phương, đơn vị. Cấp ủy đảng các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị tại các ngành, địa phương nơi có vụ việc phức tạp, kéo dài đã đồng thuận, cùng vào cuộc để giải quyết dứt điểm các vụ việc.
 
Tỉnh ủy Lào Cai tổ chứcđối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Bảo Yên (tháng 6/2020)
Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Bảo Yên (tháng 6/2020)
    Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai thường xuyên chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các đoàn thể tỉnh tổng hợp các ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân tổng hợp gửi Trung ương trước các kỳ họp của Quốc hội; thực hiện việc theo dõi, đôn đốc trả lời, giải quyết các ý kiến, đề nghị, kiến nghị đối với UBND các cấp và các sở, ban ngành.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hai cấp chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp rà soát các vụ việc, vụ án, đơn thư để kịp thời giải quyết các vụ, việc còn tồn đọng, các khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; nhất là các vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương.
 
    Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng và ban hành các kế hoạch phòng, chống tội phạm; trong đó, chú trọng giải quyết các vụ tồn đọng, phứ tạp, kéo dài; kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương biện pháp cụ thể, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân theo đúng quy định của pháp luật.
 
    Sau 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 220-KH/TU, đã có 12 vụ việc được rà soát; trong đó có 10 vụ việc cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; tổng số vụ việc đã được giải quyết dứt điểm sau rà soát là 03/12 vụ việc; 09 vụ việc đang tiếp tục giải quyết; có 02 vụ án được giải quyết dứt điểm sau rà soát và 05 vụ án đang được giải quyết; đã rà soát 09 vụ khiếu nại, giải quyết dứt điểm 07/09 vụ việc, đang giải quyết 02 vụ việc; đã rà soát 07 vụ việc tố cáo, đã giải quyết dứt điểm 03 vụ việc, đang giải quyết 04 vụ việc…
 
    Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, có trọng tâm, trọng điểm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ bản các vụ việc, vụ án, các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được các cáp, các ngành xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lý. Nhiều ý kiến của người dân được giải quyết ngay từ cơ sở, do đó, tình trạng đơn, thư trong thời gian gần đây giảm, không phát sinh những diễn biến phức tạp.
 
    Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trực tiếp tổ chức nhiều cuộc đối thoại, làm việc với các công dân có đơn, thư để nắm rõ tình hình, kịp thời chỉ đạo hướng giải quyết hiệu quả, góp phần hạn chế đơn, thư phức tạp, góp phần cho việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, hướng tới phục vụ Đại hội Đảng các cấp, nhiều kỳ 2020-2025 và Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp,, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
    Mục tiêu rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài là một chủ trương đúng đắn, đã thu hút các cấp, các ngành và toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết các vụ việc tồn đọng phức tạp từ trước tới nay. Trong quá trình giải quyết vụ việc, Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu chủ động nắm tình hình, áp dụng, vận dụng đầy đủ chế độ, chính sách và điều kiện có thể của ban, ngành, địa phương nhằm ổn định đời sống Nhân dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.
Cù Tất Dũng
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202008/lao-cai-ket-qua-01-nam-ra-soat-giai-quyet-cac-vu-viec-vu-an-cac-khieu-nai-to-cao-phan-anh-phuc-tap-keo-dai-308412/