Ông Tuấn hỏi, việc đơn vị nêu trên bán cho công ty ông tài nguyên không ghi trong giấy phép (họ gọi là khoáng sản đi kèm) có hợp pháp không? Trường hợp không cần có giấy phép thì công ty ông cần yêu cầu đơn vị khai thác mỏ kia cung cấp tài liệu gì để chứng minh tài nguyên công ty ông mua là hợp pháp?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp doanh nghiệp được cấp phép khai thác đá nhưng muốn khai thác, tiêu thụ đất san lấp là khoáng sản đi kèm thu hồi được trong quá trình khai thác mỏ đá cần được sự cho phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Khoáng sản.

Vì vậy, công ty ông Tuấn cần yêu cầu doanh nghiệp khai thác đá cung cấp giấy phép khai thác khoáng sản hoặc văn bản chấp thuận cho phép khai thác khoáng sản đi kèm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (ở đây là UBND tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản) để minh chứng về nguồn gốc khoáng sản.

Đăng Khôi

Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/phai-chung-minh-nguon-goc-khi-mua-dat-tu-cong-ty-khai-thac-mo-102221128120848554.htm