Mục đích là nhằm đảm bảo việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Quảng Bình, theo đúng các quy định. Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Kế hoạch cũng nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc, những bất cập trong quá trình thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.


UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, khoa học và hiệu quả nhằm đánh giá, phản ánh đúng thực tế về việc áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng; qua kiểm tra rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như những vấn đề nảy sinh, bất cập trong quá trình áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng và những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.
Thanh Loan
Theo https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/chinh-sach/quang-binh-cung-cap-dich-vu-cong-theo-tieu-chuan-iso-9001/20210328040740199