Ngày 19/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ được thực hiện tương đối chặt chẽ, đúng pháp luật; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 
    Để tạo sự chuyển biến rõ nét đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, ban, ngành, nhất là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp sau:
 
Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi
    Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 265-KH/TU ngày 13/3/2020 để thực hiện kết luận của Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
 
    Bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động tự phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ nói riêng; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.
 
    Tiếp tục quán triệt, nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới... gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ trên địa bàn tỉnh.
 
    Các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ phải được tiếp nhận đầy đủ, kịp thời phân loại, thụ lý, khẩn trương kiểm tra, xác minh, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, nhất là phải đúng thẩm quyền, thời hạn quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, thống kê, báo cáo và lập, quản lý, sử dụng hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Cơ quan chức năng kiểm sát thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình khi thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Nâng cao chất lượng kiểm sát từ khâu tiếp nhận đến xác minh, giải quyết và ra quyết định giải quyết; tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ.
 
    Cơ quan chức năng chủ động phối hợp cơ quan liên quan trao đổi thông tin các vụ việc có dấu hiệu sai phạm lớn để thống nhất xử lý, tránh tình trạng vụ việc có dấu hiệu tội phạm nhưng chỉ kiến nghị xử lý hành chính, nội bộ, dẫn tới bỏ lọt tội phạm. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, chính xác, khách quan về kết luận giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự và việc cung cấp tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát.
 
    Cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan và các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nhiệm vụ phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ để người dân nâng cao nhận thức, tích cực, kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm đến cơ quan, tổ chức có trách nhiệm; đấu tranh, phê phán đối với những hành vi tiêu cực trong công tác này.
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202005/quang-ngai-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-tiep-nhan-giai-quyet-to-giac-tin-bao-ve-toi-pham-va-kien-nghi-khoi-to-lien-quan-den-dau-hieu-toi-pham-ve-trat-tu-quan-ly-kinh-te-chuc-vu-308079/