Bộ trường Bộ TN&MT Trần Hồng Hà giải trình trước Quốc hội vấn đề liên quan đến Quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đất đai là nguồn tài nguyên hết sức đặc biệt, là không gian để phát triển. Nếu chúng ta không quy hoạch sử dụng đất đai thì dẫn đến tình trạng các yêu cầu phát triển và đặc biệt là đáp ứng yêu cầu để phát triển kinh tế-xã hội của chiến lược 10 năm sẽ có độ trễ rất lớn, cũng như ảnh hưởng rất lớn đến phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết Chính phủ đã thực hiện trong thời gian ngắn nhiệm vụ rất khó là xây dựng dự thảo Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất quốc gia. Bởi Quốc hội cũng đã nhận thức tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề đất đai và quy hoạch đất đai từ sớm, phải đi trước một bước, là nền tảng để định hướng cho các quy hoạch, định hướng không gian. Trong đó quy hoạch, xác định 3 ranh giới: Ranh giới bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt; ranh giới bảo tồn, bảo vệ nhưng có phát triển hạn chế và ranh giới phát triển toàn diện.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu liên quan đến quy hoạch tổng thể, quy hoạch vùng, quy hoạch trong từng lĩnh vực cụ thể... để phát huy tối đa nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế-xã hội…

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ghi nhận đề xuất của các đại biểu Quốc hội về một số vấn đề thể chế đối với quản lý trong quá trình xây dựng quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ quy hoạch, sử dụng hiệu quả quy hoạch; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nói chung, dữ liệu quy hoạch nói riêng và công khai, minh bạch, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch; phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất 5 năm cho các địa phương, các ngành và lĩnh vực ngay khi quy hoạch được phê duyệt để các địa phương, các ngành sớm triển khai.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, chỉ có quy hoạch sử dụng đất đai thì không đủ mà quy hoạch này phải đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch về đô thị, xây dựng, quy hoạch nông thôn, giao thông và quy hoạch các ngành khác sử dụng đất... Từ đó, chúng ta mới có thể quản lý và kiểm soát được quy hoạch sử dụng đất.

Hải Liên
Theo http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Quy-hoach-su-dung-dat-phai-dong-bo-voi-cac-quy-hoach-khac/451448.vgp