Ngày 18/02/2019, Bộ chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những pháp ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức quán triệt việc thực hiện Quy định đến cán bộ chủ chốt trên toàn tỉnh; đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 
 
    Thông qua các cơ quan báo chí, như: Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Văn hóa và Đời sống, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cấp ủy đảng, chính quyền để phổ biến, tuyên truyền về Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo… đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
 
Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp công dân và đối thoại với người dân (tháng 5/2020)
Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp công dân và đối thoại với người dân (tháng 5/2020)
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại cơ quan Tỉnh ủy; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và một số cơ quan chức năng chuẩn bị, tham mưu, phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; chủ trì tiếp nhận, xử lý thông tin, phân loại vụ việc, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký; chuẩn bị nội dung, tài liệu, báo cáo, tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại với dân. Văn phòng Tỉnh ủy ban hành các thông báo kết luận và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cơ quan, tổ chức có thẩm quyền rà soát, xem xét giải quyết đối với từng vụ việc và giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết.
 
    Cấp ủy cấp huyện, cấp xã phân công nhiệm vụ cho Văn phòng cấp ủy, công chức văn phòng hoặc cán bộ tư pháp - hộ tịch UBND xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân và đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.
 
    Trên cơ sở tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân, các  cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đã chủ động nghiêm cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan phân loại, đánh giá vụ việc; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; mời đại diện các cơ quan có liên quan và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền nơi có vụ việc tham gia tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân cùng người đứng đầu cấp ủy; đồng thời, dự báo các tình huống, chuẩn bị phương án để buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân đạt kết quả tốt.
 
    Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nổi cộm, các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, làm rõ nguyên nhân khiếu kiện, các biện pháp đã giải quyết của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để tham mưu đồng chí bí thư cấp ủy tiếp dân, đối thoại với dân; ưu tiên tiếp trước những vụ việc đông người, phức tạp để đảm bảo an ninh, trật tự.
 
    Địa điểm tiếp công dân được các địa phương bố trí ở nơi thuận lợi, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tiếp dân. Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và nơi tiếp công dân ở nhiều địa phương đã được trang bị đầy đủ camera, máy ghi âm, ghi hình, và các thiết bị cần thiết khác phục vụ công tác tiếp dân.
 
    Từ tháng 5/2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thực hiện tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Trong năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp và đối thoại với 737 lượt công dân về 138 vụ việc, có 14 đoàn khiếu kiện đông người. Qua tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đối với 25 vụ việc; chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết 76 vụ việc; giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại 36 vụ việc; có 01 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương. Đến nay, các cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra, rà soát, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết quả 109/112 vụ việc; các vụ việc còn lại đang trong thời hạn xem xét giải quyết.
 
    Người đứng đầu cấp ủy cấp huyện đã tiếp 432 lượt công dân về 262 vụ việc, có 19 đoàn đông người; số vụ việc tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền là 14 vụ; số vụ việc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền, cấp dưới giải quyết và hướng dẫn công dân là 248 vụ; đã giải quyết 236 vụ, đang giải quyết 26 vụ.
 
    Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp 2.472 lượt công dân về 2.212 vụ việc, có 23 đoàn đông người; số vụ việc tiếp nhận xử lý, giải quyết theo thẩm quyền là 405 vụ; số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan và hướng dẫn công dân là 1.807 vụ; đã giải quyết 2.125 vụ, đang giải quyết 87 vụ.
 
    Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ tính năm 2019, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với  Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân, Đảng ủy - Ban Giám đốc Cục Thuế tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. 
 
    Tỉnh ủy cũng đã thành lập Đoàn rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, gắn với việc giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 17 huyện, thị xã, thành phố. Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng thành lập 01 Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh.
 
    Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp huyện và cấp xã đã tiến hành 78 cuộc kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân.
 
    Thông qua việc tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp nhận, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhất là các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài; đồng thời giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết. Từ đó, nhiều vụ việc tuy đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định, nhưng công dân vẫn khiếu kiện kéo dài, khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp, đối thoại, giải thích hoặc cơ quan chức năng rà soát, giải quyết đã chấm dứt khiếu kiện, ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
Cù Tất Dũng
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202005/thanh-hoa-ket-qua-sau-01-nam-thuc-hien-quy-dinh-nguoi-dung-dau-cap-uy-trong-viec-tiep-dan-doi-thoai-truc-tiep-voi-dan-308092/