Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 11/02/2020, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa vụ việc công dân khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc, kéo dài theo Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngàv 19/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường đối thoại, tìm phương án khả thi để tham mưu giải quyết dứt điểm vụ việc; nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp để chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết.
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Thiệu Hóa
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Thiệu Hóa
    Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ đại hội Đảng; tăng cường cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; thường xuyên phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương và các ngành, đơn vị có liên quan, khi có công dân tập trung đông người lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện phải thông báo cho Chủ tịch UBND cấp huyện (địa bàn có công dân khiếu kiện) trực tiếp tham gia vận động, thuyết phục và đưa công dân trở về địa phương, không để xảy ra diễn biến phức tạp.
 
    Giám đốc các sở, thủ trưởng ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kịp thời chỉ đạo để giải tỏa những vụ việc bức xúc, phức tạp, đông người, không để phát sinh điểm nóng; tập trung giải quyết các vụ việc mới phát sinh, rà soát, tổ chức đối thoại giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài và làm tốt công tác tuyên truyền vận động để công dân hiểu, thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật về những nội dung tố cáo của công dân liên quan đến nhân sự đại hội Đảng. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để công dân địa phương mình tập trung đông người lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phải cử tổ công tác và trực tiếp tham gia vận động, thuyết phục, bố trí phương tiện đưa công dân trở về địa phương.
 
    Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình; xây dựng phương án xử lý với những tình huống phức tạp, phát hiện sớm và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn từ xa các đối tượng lợi dụng kích động khiếu kiện đông người, gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; có kế hoạch phát hiện, ngăn chặn các phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến công tác đại hội.
                                                                                    Thùy Linh
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202007/thanh-hoa-tang-cuong-trach-nhiem-hieu-qua-cong-tac-phoi-hop-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-308238/