Từ năm 2022 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 34 hội nghị tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho hơn 4.600 đại biểu các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện miền núi.
Từ năm 2022 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 34 hội nghị tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho hơn 4.600 đại biểu các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện miền núi.

Lấp đầy vùng trũng pháp luật

Thực hiện Nội dung số 2 về "Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS"  thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 10 của Chương trình MTQG 1719, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã và đang tích cực phối hợp các huyện miền núi triển khai nội dung này, trong đó ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa - nơi được coi là "vùng trũng về pháp luật".

Theo đó, từ năm 2022 đến nay, Ban Dân tộc đã tổ chức 34 hội nghị tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho hơn 4.600 đại biểu các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện miền núi.

Nội dung tuyên truyền về Chương trình 1719 và một số nội dung về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng DTTS và miền núi của tỉnh, như: Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật An ninh biên giới quốc gia, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống mua bán người, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai... Một số nội dung thời sự về biên giới đất liền và biên giới biển đảo nhằm gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại Nhân dân khu vực biên giới; bồi dưỡng, cập nhật bổ sung kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, vận động đồng bào xóa bỏ các tập tục lạc hậu; vấn đề về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống….

Bà Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND Huyện Như Thanh phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình MTQG 1719 năm 2022
Bà Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND Huyện Như Thanh phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình MTQG 1719 năm 2022

Việc tuyên truyền pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán của từng dân tộc, từng vùng. Cùng với đó, đặc biệt chú trọng vào việc kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, có kỹ năng nghiệp vụ tốt, am hiểu pháp luật và biết tiếng đồng bào DTTS. 

Qua đó, các hành vi vi phạm pháp luật trong vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm đáng kể, nhiều hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ, an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, không phát sinh "điểm nóng", đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Điểm sáng về tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Huyện Như Thanh được coi là "điểm sáng" trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Thanh Hóa. Huyện đã kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), 100% thành viên viên đều có trình độ chuyên môn luật; các tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở  là những người có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín trong thôn, bản và cộng đồng dân cư. 

Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành đổi mới nội dung tuyên truyền pháp luật. Nội dung tuyên truyền đều được xây dựng đảm bảo tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ tác động trực tiếp tới nhận thức của người dân. 

Công tác tuyên truyền PBGDPL gắn với các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh; trong đó tập trung tuyên truyền các chính sách, pháp luật mới. Bên cạnh đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện còn quan tâm đổi mới, đa dạng hóa thêm nhiều hình thức tuyên truyền đưa pháp luật vào cuộc sống, như: Biên soạn, cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật; thông qua hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ sở; hòa giải ở cơ sở; thông qua hệ thống đài truyền thanh huyện, loa truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử huyện; thông qua các hội thi, hội nghị, các buổi họp thôn, xóm, tổ dân phố...

Các đại biểu tham gia Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình MTQG 1719 năm 2022
Các đại biểu tham gia Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình MTQG 1719 năm 2022

Hoạt động hòa giải cơ sở từng bước có hiệu quả, góp phần giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở, giữ gìn được mối đoàn kết, củng cố tình làng, nghĩa xóm và hạn chế phát sinh đơn, thư khiếu nại, tố cáo kéo dài; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bà Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND Huyện Như Thanh nhấn mạnh: Công tác  tuyên truyền PBGDPL cho đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhân dân; từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi Huyện Như Thanh.

Hiện có 100% các xã, thị trấn của huyện Như Thanh được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó có 9 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân được nâng lên, hạn chế những vi phạm pháp luật xảy ra, giúp người dân, các doanh nghiệp tự bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình khi tham gia vào các quan hệ dân sự, hình sự. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế -xã hội của huyện.

Thanh Hóa: Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các thôn, bản đặc biệt khó khăn
Theo https://baodantoc.vn/thanh-hoa-tap-trung-pho-bien-giao-duc-phap-luat-toi-vung-kho-khan-1694512010353.htm