Năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, giám sát đối với 19 tổ chức đảng và 15 đảng viên về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII; Kế hoạch 76-KH/TU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII; việc khắc phục các hạn chế khuyết điểm, sai phạm sau các kết luận thanh tra, kiểm toán và của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 17 tổ chức đảng và 15 đảng viên, kết luận tất cả đều có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Kiểm tra 12 tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra 8 tổ chức đảng về lãnh đạo, quản lý, sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước và lãnh đạo, quản lý tài chính đảng. Giám sát 3 tổ chức đảng về thực hiện Quy định số 01-QĐi/TW ngày 5/10/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy giám sát 10 tổ chức đảng về các nội dung liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 10/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thẩm định kết quả khắc phục các kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 7 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đối với 7 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Xem xét, xử lý trách nhiệm đảng viên đối với 32 vụ việc, liên quan đến kết luận thanh tra thành phố theo Quy chế phối hợp giữa thanh tra và kiểm tra thành phố.
 
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 02/6/2020)
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 02/6/2020)
    Các ban đảng và các ngành của Thành phố thực hiện hàng chục cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát về các nội dung: Công tác đảng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển cán bộ; chương trình ứng dụng thông tin trong thực hiện cải cách hành chính; việc phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án; phản biện xã hội; thái độ, ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tiến độ thực hiện dự án chống ngập và một số dự án khác; sử dụng tài nguyên đất của các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách; hiệu quả, tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao; thực hiện chính sách bồi thường, giải tỏa, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án...
 
    Thanh tra thành phố triển khai, thực hiện 33 đoàn thanh tra kinh tế - xã hội đối với 101 đơn vị, đến nay đã có 24 đoàn thực hiện xong, phát hiện 28/101 đơn vị có sai phạm số tiền gần 239 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 228 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 30 tập thể và 6 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc. Kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 16 đơn vị, kết luận 2/16 đơn vị có sai phạm, kiến nghị thu hồi số tiền hơn 2 tỷ đồng. Thành lập 3 đoàn thanh tra liên quan nội dung phòng, chống tham nhũng, phát hiện 2 đơn vị có sai phạm kiến nghị thu hồi hơn 65 tỷ đồng. Thanh tra, rà soát kết quả thực hiện đối với 4 kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đến nay UBND thành phố đã thu hồi được hàng trăm tỷ đồng và hàng ngàn mét vuông đất...
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, một số cơ quan, đơn vị cấp thành phố chưa bảo đảm tiến độ kiểm tra, thanh tra, giám sát theo chương trình; đối tượng kiểm tra, thanh tra, giám sát còn trùng lắp; việc xử lý hành chính chưa tương xứng với kết luận thanh tra. Một số kết luận thanh tra, kiểm tra của các đơn vị chưa kết luận rõ hoặc có kiến nghị chưa rõ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo thẩm quyền…
                                                                                                         P.V
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202006/thanh-pho-ho-chi-minh-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-dat-ket-qua-tich-cuc-308117/