Bố của ông Lê Việt (Hà Nội) là bệnh binh, mất sức lao động 61% (đã mất). Mẹ ông đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.
 
Nay mẹ ông Việt muốn mua nhà ở xã hội, vậy trường hợp của mẹ ông có được phường xác nhận là thuộc diện gia đình người có công với cách mạng được ưu tiên mua nhà ở xã hội không?
 
Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:
 
Tại Khoản 1 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 quy định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội: "1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng".
 
Tại Điểm h Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định người có công với cách mạng bao gồm: "h) Bệnh binh".
 
Tại Khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định: "2. Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ".
 
Tại Khoản 1 Điều 99 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định về hỗ trợ nhà ở: "1. Đối tượng được hỗ trợ cải thiện nhà ở là các đối tượng được quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m tại Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh và thân nhân liệt sĩ".
 
Như vậy, đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp bệnh binh (đã mất) thì thân nhân của bệnh binh không thuộc diện gia đình người có công với cách mạng được ưu tiên mua nhà ở xã hội.
 
Tuy nhiên, hiện nay, để bảo đảm chính sách hỗ trợ về nhà ở, ngoài đối tượng người có công với cách mạng, tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 và tại Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025) còn quy định các nhóm đối tượng khác như người thu nhập thấp tại khu vực đô thị nếu đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ được mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội.
 
Do vậy, đề nghị ông nghiên cứu các quy định này để bảo đảm việc hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.
 
Nguồn: Chinhphu.vn