Như vậy, tính đến ngày 26/01, Đại hội XIII đã nhận được 298 thư, điện mừng của 149 đảng, 06 tổ chức khu vực và quốc tế, 93 tổ chức hữu nghị, nhân dân, 25 Đoàn ngoại giao, 16 cá nhân từ 92 quốc gia.

I. Thư, điện mừng của các chính đảng và các cơ quan, đảng bộ trực thuộc các chính đảng, trong đó có:

A. 12 thư, điện mừng từ các nước Châu Á và Châu Đại Dương gồm:

1.          Đảng Công nhân Băng-la-đét

2.          Đảng Nur Otan (Ca-dắc-xtan)

3.          Đảng Quyền lực Nhân dân (Hàn Quốc)

4.          Đảng Đoàn kết và Phát triển Mi-an-ma

5.          Đảng Dân chủ Mông Cổ

6.          Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản

7.          Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Xri Lan-ca

8.          Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

9.          Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

10.        Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

11.        Văn phòng Chủ tịch nước Lào

12.        Bộ Công chính và Vận tải Lào

B. 14 thư, điện mừng từ các nước Châu Âu gồm:

1.          Đảng Công nhân Ai-len

2.          Đảng Cộng sản Anh mới

3.          Đảng Cánh tả Bê-la-rút "Thế giới Công bằng"

4.          Đảng Cộng sản Bun-ga-ri

5.          Đảng Lựa chọn thay thế vì sự phục hưng của Bun-ga-ri

6.          Đảng Những người Cộng sản Bun-ga-ri

7.          Đảng Cộng sản tại Đan Mạch

8.          Đảng Cánh tả Đức

9.          Đảng Cộng sản Những người Cộng sản Nga

10.        Đảng Cộng sản Nam Tư mới (Séc-bi và Môn-tê-nơ-grô)

11.        Đảng Cộng sản Tây Ban Nha

12.        Liên minh Dân tộc Ga-li-xi-a, Tây Ban Nha

13.        Ban Quốc tế Đảng bộ Mát-xcơ-va, Đảng Cộng sản LB Nga

14.        Đảng bộ Thành phố Xanh Pê-tec-bua của Đảng Cộng sản LB Nga

C. 15 thư, điện mừng từ các nước Châu Mỹ gồm:

1.          Đảng Đoàn kết Ác-hen-ti-na

2.          Đảng Cộng sản Bô-li-vi-a

3.          Đảng Cộng sản Bra-xin

4.          Đảng Cộng sản Chi-lê

5.          Đảng Cộng sản Cô-lôm-bi-a

6.          Đảng Mặt trận Rộng rãi Đô-mi-ni-ca-na

7.          Đảng Thay đổi và cải biến Quốc gia Đô-mi-ni-ca-na

8.          Đảng Cộng sản Lao động Đô-mi-ni-ca-na

9.          Đảng Cộng sản Ê-cu-a-đo

10.        Đảng Cách mạng Thể chế Mê-hi-cô

11.        Đảng Lao động Mê-hi-cô

12.        Đảng Cộng sản Pa-ra-goay

13.        Đảng Mặt trận Rộng lớn Pa-ra-goay

14.        Mặt trận Cánh tả Giải phóng U-ru-goay

15.        Đảng Mặt trận Rộng rãi U-ru-goay

D. 12 thư, điện mừng từ các nước Trung Đông – Châu Phi gồm:

1.          Đảng Cộng sản Ai Cập

2.          Đảng Xã hội chủ nghĩa Ai Cập

3.          Hạ viện Ai Cập

4.          Đảng Cộng sản I-rắc

5.          Đảng Cộng sản Li-băng

6.          Đảng Tiến bộ và Chủ nghĩa xã hội Ma-rốc

7.          Liên minh Chủ nghĩa xã hội của các lực lượng bình dân Ma-rốc

8.          Đảng Cộng sản Nam Phi

9.          Đảng Đại hội Dân tộc Phi (Nam Phi)

10.        Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi (Nam-mi-bi-a)

11.        Mặt trận Dân chủ Giải phóng Pa-le-xtin

12.        Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a

II. 02 điện mừng của các tổ chức quốc tế gồm:

1.          Hội nghị Thường trực các đảng chính trị Mỹ La tinh và Ca-ri-bê (COPPPAL)

2.          Hội thảo “Các chính đảng và một xã hội mới”

III. 17 thư, điện mừng của các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân gồm:

1.          Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam

2.          Công đoàn Liên minh giai cấp Bra-xin

3.          Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc

4.          Ủy ban liên lạc các nhà hoạt động vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội (Hoa Kỳ)

5.          Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

6.          Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga tại Việt Nam

7.          Phòng Thương mại và Công nghiệp Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam

8.          Đoàn Thanh niên Cộng sản Tây Ban Nha

9.          Đoàn Thanh niên Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Vê-nê-xu-ê-la

10.        Liên hiệp phụ nữ quốc gia Vê-nê-xu-ê-la

11.        Nhà Hữu nghị Vê-nê-xu-ê-la - Việt Nam

12.        Phòng Thương mại Vê-nê-xu-ê-la - Việt Nam

13.        Văn phòng Phó Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la phụ trách vấn đề phụ nữ

14.        Hội Chữ thập đỏ Xin-ga-po

15.        Quỹ Quốc tế Xin-ga-po

16.        Hội Đoàn kết Xri Lan-ca - Việt Nam

17.        Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới

IV. 10 thư, điện mừng của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam gồm:

Các Đại sứ quán: Ăng-gô-la, Chi-lê, Ha-i-ti, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nhà nước Pa-le-xtin, Pa-na-ma, Trung Quốc, U-ru-goay, Vê-nê-xu-ê-la.

V. 01 thư, điện mừng của các cá nhân gồm:

1.          Tổng thống Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát (Mahmoud Abbas)

B. TRÍCH NỘI DUNG ĐIỆN MỪNG CỦA MỘT SỐ ĐẢNG CỘNG SẢN, CÔNG NHÂN