HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM ĐỀ RA

Năm 2021, Văn phòng Trung ương Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cơ bản hoàn thành kế hoạch công tác trọng tâm đề ra, xử lý kịp thời nhiều việc phát sinh, bổ sung.

Nổi bật là việc tham mưu, phục vụ Trung ương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng; chủ động kịp thời tham mưu xây dựng và triển khai Quy chế, Chương trình làm việc toàn khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương; phục vụ tốt các hội nghị; kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình ở các bộ, ngành, địa phương.

Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; tích cực đôn đốc, thẩm định các đề án, nâng cao chất lượng thẩm định của Văn phòng đối với các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đặc biệt, các hội nghị và hoạt động đối ngoại được tổ chức bài bản, linh hoạt, thích ứng tình hình phòng, chống dịch COVID-19; chủ động điều chỉnh kế hoạch, đổi mới hình thức và tổ chức thành công Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào...

Để hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm tốt công tác nội bộ, năm 2022, Văn phòng Trung ương tiếp tục cải tiến, đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn, tập trung thực hiện tốt việc tham mưu xây dựng chương trình làm việc hằng tuần, tháng, quý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu xây dựng chương trình, phối hợp chuẩn bị các nội dung và tham gia phục vụ tốt Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIIII, các phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập, các cuộc làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt...

Văn phòng Trung ương tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm định các đề án, báo cáo; chủ động đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chủ trì bảo đảm tiến độ, chất lượng đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chú trọng nâng cao chất lượng, số lượng thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương.

Văn phòng Trung ương chủ động phối hợp với các cơ quan đảng ở Trung ương để nắm chắc tình hình hoạt động của các ban, bộ, ngành và các tỉnh ủy, thành ủy, tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội năm 2022...

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh nhìn lại năm 2021, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, không ngừng đổi mới, sáng tạo, năng động, quyết liệt, kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý hiệu quả những vấn đề khó, chưa có tiền lệ để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định trong thành tích chung đó, có đóng góp quan trọng của Văn phòng Trung ương Đảng.

Năm 2021, Văn phòng Trung ương Đảng đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan Thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, với nhiều đổi mới, khoa học, từ khâu tổ chức, điều hành và triển khai thực hiện; tham mưu nội dung điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội chất lượng, kịp thời, đúng nguyên tắc; bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về an ninh, trật tự, sức khỏe của đại biểu..., góp phần rất quan trọng vào thành công rất tốt đẹp của Đại hội.

Bên cạnh đó, Văn phòng Trung ương đã tham mưu, tham gia tổ chức thành công nhiều hội nghị toàn quốc.

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 tiếp tục theo hướng đổi mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống COVID- 19, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; chủ trì xây dựng chương trình và tổ chức phục vụ tốt các Hội nghị Trung ương lần thứ 2-3-4; các phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hoàn thành văn bản hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt, các cuộc làm việc của Thường trực Ban Bí thư.

Công tác thông tin phục vụ lãnh đạo kịp thời, đầy đủ, chính xác, có chiều sâu; kịp thời báo cáo những vấn đề nổi bật, khác biệt, những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương...

Van phong Trung uong Dang trien khai nhiem vu cong tac nam 2022 hinh anh 2Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh năm 2022, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng rất lớn đến phục hồi và phát triển kinh tế, đến đời sống của nhân dân; năm 2022, năm thứ hai cả nước tập trung triển khai thực hiện, cụ thể hóa toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ông Võ Văn Thưởng đề nghị mỗi cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Trung ương phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng, vinh dự, trách nhiệm cao cả của mình trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.

Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước, để cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối bảo mật thông tin công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục làm tốt các công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chương trình làm việc năm 2022, bảo đảm đúng thời gian và chất lượng các đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kịp thời tham mưu cho Thường trực Ban Bí thư giải quyết, xử lý công việc hằng ngày của Đảng, phục vụ tốt các hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng thời chủ động chuẩn bị sớm các văn bản, đảm bảo chất lượng, sắc sảo, ban hành kịp thời để đáp ứng yêu cầu đặt ra; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trung tâm thông tin phục vụ lãnh đạo, bảo đảm kịp thời, toàn diện, chính xác; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, nâng cao chất lượng các báo cáo, bản tin do Văn phòng Trung ương thực hiện.

Mỗi chuyên viên của văn phòng phải nắm chắc tình hình hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội... ở địa bàn, lĩnh vực được phân công theo dõi.

Trước mắt là nắm chắc và kịp thời phản ánh tình hình kiểm điểm, tự phê và phê bình theo Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương tại các địa phương, đơn vị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý Văn phòng Trung ương phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác tài chính, tài sản của Đảng; quản lý tốt tài chính, tài sản của các cơ quan đảng ở Trung ương, bảo đảm hậu cần phục vụ các hoạt động của Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ương, các đồng chí lãnh đạo theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước...; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của Văn phòng, bổ sung lực lượng cho các đơn vị làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu...

Lãnh đạo Văn phòng, Đảng ủy, Công đoàn, các tổ chức đoàn thể thường xuyên quan tâm công tác tư tưởng chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan, các tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan tham mưu giúp việc đắc lực của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Van phong Trung uong Dang trien khai nhiem vu cong tac nam 2022 hinh anh 3Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Lĩnh hội sự chỉ đạo từ Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khẳng định với tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương, của Đảng ủy, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể cũng như sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên công chức và người lao động trong cơ quan, ông tin tưởng năm 2022 Văn phòng Trung ương Đảng sẽ đạt kết quả tốt hơn năm 2021.

Tại hội nghị, Văn phòng Trung ương đã công bố các Quyết định của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tổ chức, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Văn Phòng Trung ương trao Huy hiệu 55 năm, 40 năm và 30 tuổi đảng tặng các cán bộ, đảng viên công tác tại cơ quan; trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác năm 2021./.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Theo http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/van-phong-trung-uong-dang-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-nam-2022-137329