Về vấn đề này, BHXH Bình Dương trả lời như sau:

Điều kiện bắt buộc để người lao động được hưởng lương hưu trước tuổi với mức hưởng thấp hơn là phải có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại thời điểm nghỉ hưu (năm 2022 quy định nam đủ 55 tuổi 6 tháng và nữ đủ 50 tuổi 8 tháng) khi có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

- Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại thời điểm nghỉ hưu (năm 2022 quy định nam đủ 50 tuổi 6 tháng, nữ đủ 45 tuổi 8 tháng khi có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Thành phần hồ sơ hưởng lương hưu gồm có:

- Bản chính Sổ BHXH;

- Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (trường hợp người lao động đã có biên bản giám định y khoa để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động;

- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 12-HSB) hoặc Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

Theo Chinhphu.vn