Hình ảnh: Việt Nam tiếp tục trong danh sách chờ xét nâng hạng thị trường số 1

Ảnh minh họa (Ảnh: TL) 

Trong lần công bố này, FTSE Russell cũng đã có đánh giá về tiến triển của các thị trường trong danh sách chờ xét hạng từ tháng 3/2023.

Việt Nam được đưa vào Danh sách Chờ xét Phân hạng vào tháng 9/2018 với khả năng được tái phân hạng lên Thị trường Mới nổi. Sự tiến triển đã chậm hơn so với dự kiến, một phần là do đại dịch COVID-19. Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được tiêu chí về "Chu kỳ Thanh toán (DvP)", hiện đang được đánh giá là “Còn hạn chế” (Restricted) do thông lệ thị trường thực hiện việc kiểm tra trước giao dịch để đảm bảo có sẵn tiền trước khi thực hiện giao dịch. Như vậy, nghiễm nhiên là thị trường không có các giao dịch thất bại (failed trades), tiêu chí "Thanh toán - các chi phí liên quan đến giao dịch thất bại" không được đánh giá.

Ngoài ra, yêu cầu phải có những cải thiện đối với quy trình đăng ký mở tài khoản, cũng như đưa ra cơ chế có hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài giao dịch các chứng khoán đã chạm hoặc gần chạm mức giới hạn tỉ lệ sở hữu nước ngoài.

Mặc dù tiến triển về các cải cách dự kiến còn chậm, tuy nhiên các cấp lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã thể hiện tái cam kết của mình đối với các công việc cần phải thực hiện. Hơn nữa, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cho thấy luồng năng lượng tươi mới trong việc tìm kiếm giải pháp có thể triển khai để gỡ bỏ yêu cầu cần ký quỹ trước giao dịch (pre-funding).

FTSE Russell cho biết, tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác xây dựng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Nhóm Ngân hàng Thế giới và Ernst & Young - các đối tác hỗ trợ chương trình cải cách thị trường, cũng như các cơ quan quản lý thị trường khác.

Việc phân định cuối cùng về vai trò và trách nhiệm cần có trong mô hình thanh toán theo quy định của luật mới vẫn là một bước trọng yếu. FTSE Russell tiếp tục khuyến khích các cơ quan quản lý của Việt Nam phải đưa ra hướng dẫn rõ ràng hơn về các bước cũng như khung thời gian cho việc triển khai.

Theo tổ chức này, Việt Nam vẫn duy trì trong Danh sách Chờ xét phân hạng và đã được rà soát cho khả năng tái phân hạng thành thị trường Mới nổi Thứ cấp trong đợt Rà soát giữa kỳ trong kế hoạch Tái phân hạng thị trường cổ phiếu của FTSE vào tháng 3/2024./.

Minh Phương

Nguồn: dangcongsan.vn