Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ông Lê Ninh Giang, Giám đốc IPTA cho biết: Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1068/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, trong đó có nhấn mạnh đến khuyến khích nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp, đặt mục tiêu tỷ lệ sáng chế được khai thác thương mại đạt 8 - 10% số sáng chế được cấp bằng bảo hộ.

Hội nghị được tổ chức là sự kiện quan trọng để lãnh đạo các bộ, ngành, các cán bộ quản lý, các chuyên gia kinh tế, chuyên gia luật học lĩnh vực sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp và nhà đầu tư chia sẻ về thực tiễn áp dụng các luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, về các lợi ích cũng như thách thức khi áp dụng luật để xây dựng hình ảnh, bảo vệ các sáng kiến, thành quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu, chuyên gia đã chia sẻ về các nội dung: Một số chính sách và định hướng hoàn thiện các quy định pháp luật trong phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ gắn với thương mại; cạnh tranh thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường nước ngoài; phát triển khung pháp lý cho hoạt động sở hữu trí tuệ; mất tài sản sở hữu trí tuệ ở nước ngoài và bài học kinh nghiệm dành cho doanh nghiệp; lưu ý về vấn đề sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay; xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam…/.

Minh Thúy

Theo http://www.tuyengiao.vn/kinh-te/xay-dung-hinh-anh-doanh-nghiep-gan-voi-bao-ho-quyen-so-huu-tri-tue-131436