Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 24/6/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giám sát và phản biện xã hội”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Bến Tre phát huy tốt vai trò chủ thể của mình trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc xây dựng, ban hành các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre giám sát tại UBND huyện Giồng Trôm
Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre giám sát tại UBND huyện Giồng Trôm
    Công tác giám sát được thực hiện đúng quy trình, nội dung giám sát thiết thực và tập trung vào việc giải quyết những bức xúc, kiến nghị hợp pháp của nhân dân. Toàn tỉnh đã tổ chức được 1.187 cuộc giám sát, trong đó cấp tỉnh 114 và cấp huyện, thành phố là 1.073. Qua giám sát đã phát hiện những vấn đề bất cập, những điểm còn hạn chế của các ngành chức năng trong thực thi nhiệm vụ. Từ đó, kiến nghị, đề xuất đến ngành chức năng và các cấp ủy đảng, chính quyền để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, góp phần tổ chức thực hiện tốt hơn, kịp thời hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
    Công tác phản biện xã hội góp phần tốt hơn trong việc xây dựng, ban hành các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi hơn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ trì thành lập Hội đồng phản biện và phản biện xã hội gồm những chuyên gia chuyên sâu trên các lĩnh vực, đại biểu cho từng giới, các giai tầng xã hội để có cách nhìn đa chiều và chuyên sâu góp phần phản biện có hiệu quả. Chủ động đề nghị phản biện xã hội với các nội dung thiết thực gắn với đời sống cộng đồng như: Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; Quy định chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư về hoạt động du lịch và hỗ trợ cơ sở vật chất phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
 
    Từ năm 2016 đến nay, đã tổ chức phản biện được 119 cuộc liên quan đến các chương trình, Đề án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; trong đó cấp tỉnh có 67 cuộc và cấp huyện, thành phố có 52 cuộc.
                                                                                          Thùy Linh
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202006/ben-tre-tang-cuong-su-lanh-dao-thuc-hien-cong-tac-giam-sat-va-phan-bien-xa-hoi-308109/