Hình ảnh: Bộ NN&PTNT điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt số 1

Bộ NN&PTNT tổ chức công bố quyết định thành lập các cơ quan, đơn vị trực thuộc và điều động, bổ nhiệm cán bộ. (Ảnh: Văn Giang)

Cụ thể, ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản, giữ chức Cục trưởng Cục Thủy sản.

Ngày Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm ngư.

Ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm lâm.

Ông Trần Quang Bảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, giữ chức Cục trưởng Cục Lâm nghiệp.

Ông Phạm Đức Luận, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Phòng, chống thiên tai, giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Ông Nguyễn Tùng Phong, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, giữ chức Cục trưởng Cục Thủy lợi.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản giữ chức Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

Ông Lương Văn Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi.

Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, giữ chức Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp.

Đối với cấp vụ, Bộ NN&PTNT điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hà, Vụ trưởng Vụ Tài chính (cũ) giữ chức Vụ trưởng Vụ Tài chính kể từ 15/1/2023.

Bộ NN&PTNT điều động, bổ nhiệm ông Ngô Thế Hiên, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch.

Bộ NN&PTNT cũng công bố quyết định thành lập các cơ quan, đơn vị trực thuộc và điều động, bổ nhiệm cán bộ theo Nghị định 105/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

Theo đó, sắp xếp, tổ chức lại bốn Tổng cục là Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai thành sáu Cục.

Cụ thể, Tổng cục Lâm nghiệp được tổ chức lại thành Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm. Tổng cục Thủy sản được tổ chức lại thành Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư. Tổng cục Thủy lợi được tổ chức lại thành Cục Thủy lợi. Tổng cục Phòng, chống thiên tai được tổ chức lại thành Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Cùng đó, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản sáp nhập với Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường.

Trung Anh (theo dangcongsan.vn)