Buổi lễ được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Học viện trung tâm kết hợp trực tuyến tại các học viện trực thuộc và các tỉnh, thành trong cả nước.

Chủ đề của năm học mới là “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo"

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, năm học vừa qua, trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế-xã hội nói chung, lĩnh vực giáo dục-đào tạo nói riêng, Học viện đã nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới, có dấu ấn nổi bật. Học viện đã chủ động kết hợp linh hoạt cả ba hình thức: trực tiếp, trực tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến để các hoạt động không bị gián đoạn, bảo đảm kế hoạch.

 Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ khai giảng

Năm học vừa qua, toàn bộ hệ thống Học viện đã tổ chức đào tạo và cấp bằng cho hơn 13.700 học viên đào tạo cao cấp lý luận chính trị; tổ chức 52 lớp bồi dưỡng cho 4.400 học viên là bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện; trưởng, phó các ban Đảng và cán bộ lãnh đạo, quản lý các tỉnh, thành phố. Học viện cũng đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 2.000 học viên, sinh viên các lớp đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, trong đó có 82 cán bộ của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Cùng với đó, Học viện đã chủ động cập nhật nội dung chương trình theo tinh thần các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng bằng việc tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi các hình thức kiểm tra, đánh giá hết môn học, thi tốt nghiệp bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo chất lượng và thời gian kết thúc học phần, môn học và năm học theo kế hoạch đề ra.

Học viện đã thực hiện nâng cao tính hệ thống và quy chuẩn trong công tác các trường chính trị; tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh đối với hệ cao cấp lý luận chính trị; tập trung triển khai thực hiện tốt các đề án lớn được Đảng và Nhà nước giao phó; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Với chủ đề của năm học mới là “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”, theo Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Học viện tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, tập trung tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến trong điều kiện dịch diễn biến phức tạp và trực tiếp khi có điều kiện. Cùng với đó, Học viện tiếp tục triển khai hiệu quả các Đề án đã được Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đào tạo giảng viên lý luận chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa công tác đào tạo, bồi dưỡng với công tác nghiên cứu khoa học; tiếp tục thúc đẩy mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế.

Quang cảnh lễ khai giảng tại  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, tầm quan trọng không thể thay thế

Biểu dương những nỗ lực, kết quả mà cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm học vừa qua, phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, để đạt được những kết quả nêu trên là nhờ công sức, trí tuệ và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, các thầy cô giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức, người lao động và học viên của Học viện; tiếp tục củng cố, khẳng định vai trò, vị thế, bồi đắp truyền thống vẻ vang hơn 70 năm của Trường Đảng cao cấp Trung ương - Học viện Chính trị quốc gia mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ năm học mới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu Học viện cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, với yêu cầu phải tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, xây dựng Chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sát hợp với tình hình mới nhằm bảo đảm các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn chủ trương, chính sách của Học viện, thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, tầm quan trọng không thể thay thế của trung tâm đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị quốc gia.

 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

"Với niềm tự hào được mang tên Bác, Học viện phải gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học là để nhận thức sâu sắc hơn nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - nguồn sức mạnh, động lực, to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; để mỗi cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện tiếp tục xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là để Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo quốc gia mẫu mực trong hệ thống giáo dục cả nước. “Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương chính là để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, luôn có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể trong mọi hoạt động của Học viện”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Học viện cần chủ động xây dựng các phương án linh hoạt, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh, vừa nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, học viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Học viện; đa dạng hóa hình thức đào tạo; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự giác, tự học, tự nghiên cứu của người học, tăng cường trao đổi, thảo luận, tranh luận trong quá trình giảng dạy và học tập… 

Buổi lễ được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Học viện trung tâm kết hợp trực tuyến tại các học viện trực thuộc và các tỉnh, thành trong cả nước. 

Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với đường lối của Đảng; có trình độ chuyên môn cao, am hiểu thực tiễn, giàu năng lực sáng tạo, say mê nghiên cứu lý luận chính trị, luôn ý thức về sự cần thiết nghiên cứu các thành tựu khoa học xã hội của nhân loại, tiếp thu có chọn lọc các thành tựu đó để không ngừng hoàn thiện lý luận của Đảng trên một số lĩnh vực.

“Phải đấu tranh không khoan nhượng với sự tiếp thu, trích dẫn dễ dãi, sử dụng những kết quả nghiên cứu mới của các học giả, tổ chức nghiên cứu nước ngoài chưa được thử thách, kiểm định trong thực tiễn. Mỗi giảng viên, cán bộ nghiên cứu phải phấn đấu để có sản phẩm nghiên cứu lý luận chính trị, khoa học xã hội mang tầm khu vực và thế giới, được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, được giới khoa học xã hội trên thế giới tham khảo và trích dẫn. Bằng nghiên cứu của mình góp phần khẳng định và làm phong phú, sâu sắc thêm giá trị lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam đã được khẳng định trong thực tiễn, chứa đựng bản sắc Việt Nam, hàm chứa những giá trị phổ biến chung mà con người luôn hướng đến và theo đuổi”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu./.

Minh Châu
Theo https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/the-hien-ro-tam-voc-tri-tue-ban-sac-vai-tro-tam-quan-trong-cua-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-590485.html