Theo dự thảo, kể từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024, Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu 36 khoản phí, lệ phí như: cấp hộ chiếu, căn cước công dân; phí trong lĩnh vực y tế, chứng khoán, phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng…

Cụ thể, với lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB: Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán (trừ 2 khoản phí, lệ phí là lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận (chứng chỉ) hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán): Bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại Biểu phí thu phí, lệ phí tại Thông tư số 25/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phí giám sát hoạt động chứng khoán): Bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Lệ phí cấp căn cước công dân: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

Phí trong lĩnh vực y tế: Bằng 70% mức thu phí quy định tại Biểu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Theo dự thảo thông tư, kể từ ngày 1/1/2025 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định nêu trên thực hiện theo quy định tại các thông tư gốc và các thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Theo https://tapchitaichinh.vn/bo-tai-chinh-de-xuat-giam-36-khoan-phi-le-phi.html