Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Nội dung chi kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ (Khoản 5 Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV) quy định:

"a) Các khoản chi thanh toán cho cá nhân: Tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể và các khoản thanh toán khác cho cá nhân theo quy định;

b) Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi phí thuê mướn, chi vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc;

c) Chi hội nghị, công tác phí trong nước, chi các đoàn đi công tác nước ngoài và đón các đoàn khách nước ngoài vào Việt Nam;

d) Các khoản chi đặc thù phát sinh thường xuyên hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ đã được cơ quan có thẩm quyền phân bổ giao dự toán thực hiện;

đ) Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện, vật tư; sửa chữa thường xuyên tài sản cố định (ngoài kinh phí sửa chữa lớn, mua sắm tài sản cố định quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này);

e) Các khoản chi phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí theo quy định;

g) Các khoản chi có tính chất thường xuyên khác".

Nội dung chi kinh phí giao không thực hiện chế độ tự chủ (Điều 4 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV) quy định:

- Chi sửa chữa lớn, mua sắm tài sản cố định;

- Chi đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế, vốn đối ứng các dự án theo hiệp định (nếu có);

- Chi thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao:

- Chi thực hiện các nhiệm vụ đặc thù đến thời điểm lập dự toán chưa xác định được khối lượng công việc, chưa có tiêu chuẩn, chế độ định mức quy định của cơ quan có thẩm quyền;

- Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế;

- Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Kinh phí nghiên cứu khoa học, kinh phí sự nghiệp kinh tế, kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí sự nghiệp khác theo quy định từng lĩnh vực (nếu có), kinh phí sự nghiệp bảo đảm xã hội, kinh phí thực hiện các nội dung không thường xuyên khác;

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo dự án được duyệt.

Do nội dung câu hỏi không nêu rõ việc chi công tác phí từ nguồn kinh phí giao không thường xuyên, không tự chủ từ nhiệm vụ nào; đề nghị bà thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV.

Theo Chinhphu.vn