Theo đó, Dự thảo đã bổ sung thêm quy định liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hạch toán khoản thu phí bảo hiểm gốc vào doanh thu khi phát sinh trách nhiệm bảo hiểm đối với bên mua bảo hiểm.

Cụ thể, trong trường hợp bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm tại địa bàn bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có), các bên có thể thỏa thuận thay đổi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm hoặc thỏa thuận nợ phí bảo hiểm mà không cần tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm.

Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

Bộ Tài chính dự kiến Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm tại địa bàn bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có) được thỏa thuận thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo quy định nêu trên trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến khi hết áp dụng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Theo https://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/co-the-thoa-thuan-thay-doi-thoi-han-thanh-toan-phi-bao-hiem-neu-dia-ban-ap-dung-gian-cach-339505.html