Công tác quản lý chất lượng và bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia luôn được Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xuyên suốt của cơ quan, đơn vị.

Để làm tốt công tác này, đơn vị đã chú trọng xây dựng kế hoạch bảo quản hàng dự trữ quốc gia gắn với công tác kiểm tra, giám sát, chuyên quản hàng kỳ, đảm bảo nắm bắt kịp thời về tình trạng chất lượng hàng dự trữ quốc gia để có phương pháp xử lý phù hợp.

Đồng thời, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác kỹ thuật bảo quản; chỉ đạo các đơn vị áp dụng thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàng hàng dự trữ quốc gia; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác kỹ thuật bảo quản cho đội ngũ thủ kho, kỹ thuật viên.

Khuyến khích cán bộ, công chức phát huy sáng kiến trong công tác kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia; thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật trong quá trình quản lý và bảo quản hàng dự trữ quốc gia và các kế hoạch kiểm tra, theo dõi, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ công tác kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Với việc đẩy mạnh phong trào thi đua Xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp, từng bước xây dựng vùng kho, ngăn kho kiểu mẫu với quy mô toàn diện, đến nay, 70% kho dự trữ đã hoàn thành tiêu chí vùng kho, ngăn kho kiểu mẫu. Dự kiến đến năm 2022, 100% kho dự trữ của đơn vị hoàn thành tiêu chí vùng kho, ngăn kho kiểu mẫu.

Đại diện lãnh đạo Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cho biết, phong trào này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà quan trọng hơn là đảm bảo an toàn hàng dự trữ quốc gia, sẵn sàng trong mọi tình huống, đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt .

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/cuc-dtnn-khu-vuc-nghe-tinh-lam-tot-cong-tac-bao-quan-hang-du-tru-quoc-gia-339435.html