Hình ảnh: Đã có hướng dẫn về chi thu nhập tăng thêm tại đơn vị sự nghiệp số 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Bà Phúc hỏi, trong khi chưa có thông tư hướng dẫn Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, để hỗ trợ kịp thời cho cán bộ viên chức, thì trong năm đơn vị bà có được tạm trích trước (hay chi thẳng) từ kinh phí tự chủ để chi hỗ trợ các ngày lễ lớn cho cán bộ viên chức hay không? Hay phải chờ đến kết thúc năm ngân sách xác định tiết kiệm, trích quỹ mới thực hiện chi hỗ trợ lại các ngày lễ đã qua trong năm?
 
Theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP thì đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ có bắt buộc trích lập quỹ bổ sung thu nhập và quỹ phúc lợi không?
 
Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:
 
Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Trong đó, Khoản 3, Điều 10 đã quy định về tạm chi thu nhập tăng thêm, chi phúc lợi và khen thưởng.
 
Đồng thời, tại Chương VII cũng đã quy định rõ về điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.
 
Báo Chính phủ
Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/da-co-quy-dinh-moi-ve-chi-thu-nhap-tang-them-tai-don-vi-su-nghiep-102220930155146519.htm