Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức; nhằm giúp đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Để đạt hiệu quả trong việc học tập, nghiên cứu, Đảng ủy Cục đã chuyển đến các Chi bộ tài liệu trước khi diễn ra Hội nghị bao gồm Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2);  Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tài liệu Hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị trực tuyến, các đảng viên của Đảng bộ Cục được nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hội nghị, nội dung các chuyên đề được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp truyền đạt và chỉ đạo đã tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên tinh thần nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII ngay sau Hội nghị này, Đảng ủy Cục nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án... trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra góp phần bảo đảm đời sống công chức, viên chức, người lao động và sự phát triển mạnh mẽ của đơn vị trực thuộc nói riêng, của Cục Sở hữu trí tuệ nói chung. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu học tập, quán triệt, chương trình Nghị quyết đại hội và chương trình hành động nghị quyết của mỗi Chi bộ nhằm phát huy những thế mạnh sẵn có, khắc phục triệt để hạn chế; kịp thời phát hiện khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân trong nghiên cứu, học tập nghị quyết, nhất là việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thông qua Hội nghị, đảng viên toàn Đảng bộ Cục tiếp thu, nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị. Từ đó, mỗi đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.


Một số hình ảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/19833/dang-bo-cuc-so-huu-tri-tue-tham-gia-nghien-cuu--hoc-tap--quan-triet--tuyen-truyen-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang.aspx