Hình ảnh: Đảng ủy Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 số 1
Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6.
Ngày 27/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cơ quan đơn vị trong Bộ Ngoại giao.
 
Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, các đồng chí Trợ lý Bộ trưởng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các đồng chí đại diện các cấp ủy trực thuộc và lãnh đạo các đơn vị của Bộ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, số 1 Tôn Thất Đàm và trực tuyến tại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao, số 2 Lê Quang Đạo.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã thông báo tới các đại biểu nội dung cơ bản, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 
Đồng chí tập trung thông báo 6 nội dung chính. Một là, tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Hai là, Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bốn là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Năm là, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Sáu là công tác cán bộ.
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ yêu cầu, sau hội nghị này, các cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung, tuyên truyền kết quả Hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị mình.
 
Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Anh Sơn
Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dang-uy-bo-ngoai-giao-thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-6-622996.html